Stanovy

Stanovy občianskeho združenia Mosty Pomoci

IČO: 42 415 951       DIČ: 212 0175 387

I .Základné ustanovenia.

1. Názov občianskeho združenia (ďalej len „združenie“) je MOSTY POMOCI.
2. Sídlom združenia je Obchodná 545/9, 81106 Bratislava 1 (Staré mesto)

II. Ciele a činnosť združenia.

Cieľom združenia je ochrana, pomoc a všestranná podpora zdravotne postihnutých, na pomoc odkázanýchľudí, ich rodín, zvyklostí, ich kultúry, ľudských práv,psychohygieny, rozvoja duchovných hodnôt, stretávania sa za účelom výmeny skúsenosti s alternatívnymi metódami, podpora aktivít občanov, občianskych iniciatív a mimovládnych organizácii pôsobiacich v týchto oblastiach, rozvoj spolupráce a porozumenia medzi uvedenými subjektmi,vzdelávanie a zabezpečovanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb a výchova k zodpovednosti za kvalitu života cestou integrácie a vytvárania hodnôt kultúry postihnutých prostredníctvom vzdelávacích, výchovno-osvetových, poradenských, publikačných, kultúrno-spoločenských, športovo-rekreačných a rehabilitačných aktivít v uvedených oblastiach, presadzovať zrovnoprávnenie zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených spoluobčanov, ich rodinných príslušníkov a osôb zabezpečujúcich ošetrovateľskú a opatrovateľskú činnosť. Sociálne, zdravotne a právne poradenská pomoc – v rámci možnosti združenia.
V rámci napĺňania svojich cieľov združenie vyvíja činnosť a spolupracuje so štátnymi samosprávami a zastupiteľskými orgánmi, inštitúciami a inými organizáciami v SR a v zahraničí.

III. Členstvo v združení.

1. a) Členom združenia môže byť fyzická osoba, deti vo veku do 18 rokov ale bez hlasovacieho a volebného práva, ich rodičia a zákonní zástupcovia sú plnoprávnymi členmi združenia pokiaľ súhlasia so stanovami združenia a majú zaplatené členské na kalendárny rok.

b) Kolektívnym členom združenia môže byť aj právnická osoba zastúpená svojím štatutárnym orgánom, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v tomto článku stanov a má zaplatené členské na kalendárny rok.

c) Členom združenia môže byť aj občan SR nad 18 rokov, ktorý má záujem pomáhať postihnutým spoluobčanom a má zaplatené členské na kalendárny rok.

2. Členstvo v združení vzniká zapísaním do Zoznamu členov. Zápis vykoná poverený člen rady, ktorý zároveň preskúma všetky náležitosti členstva a informuje ostatných členov rady. Zápis sa nevykoná, ak s ním nesúhlasí nadpolovičná väčšina členov rady.

3. Členstvo v združení zaniká:

– dobrovoľným vzdaním sa a následným výmazom zo Zoznamu členov,
– smrťou člena,
– rozhodnutím rady o zániku členstva,

pričom sa zaplatené členské poplatky nevracajú, najmä ak by ďalšie zotrvanie člena v združení bolo v rozpore s jeho cieľmi, poslaním organizácie, ak člen si neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, stanov, rozhodnutí orgánov združenia a jeho vnútorných predpisov.

IV. Práva a povinnosti členov.

1. Členovia združenia majú právo plnohodnotne sa zúčastňovať na činnosti združenia, voliť a byť volený do orgánov združenia a byť informovaní o zámeroch a aktivitách združenia.

2. Členovia združenia sú povinní:

– dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy
– dodržiavať stanovy a ďalšie interné predpisy združenia,
– riadne platiť určené členské poplatky ,
– podľa svojich možností a schopností podieľať sa na činnosti združenia.

V. Orgány združenia.

1. Orgánmi združenia sú:
a) Valné zhromaždenie
b) Rada,
c) Revízor.

2. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie. Všetky ostatné orgány sú ním volené.

3. Volebné obdobie orgánov združenia je trojročné.

4. Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť Valným zhromaždením priznaná primeraná odmena a náhrada výdavkov.

VI. Valné zhromaždenie.

1. Valné zhromaždenie (stretnutie všetkých členov združenia) zvoláva rada najmenej raz za jeden rok. Ak o to písomne požiada najmenej polovica členov združenia, rada združenia je povinná zvolať Valné zhromaždenia do dvoch mesiacov.

2. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Každý člen združenia sa na Valnom zhromaždení môže dať zastúpiť iným členom, ktorému odovzdá písomné splnomocnenie. Takto zastúpený člen sa považuje za prítomného.

3. Na platnosť rozhodnutia Valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Rada môže rozhodnúť, u ktorých rozhodnutí je na ich prijatie potrebná trojpätinová väčšina hlasov.

4. Valné zhromaždenie združenia rozhoduje o všetkých základných otázkach a to najmä:

– volí a odvoláva členov rady, jej predsedu, revízora,
– schvaľuje vnútorné predpisy združenia, rokovací a volebný poriadok,
– schvaľuje výšku členského príspevku na každý rok osobitne,
– schvaľuje prípadné náhrady a ich výšku za činnosť vo funkciách združenia,
– rozhoduje o zániku a zlúčení združenia,
– rozhoduje o zmenách v stanovách združenia,
– rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

VII. Rada združenia.

1. Rada združenia má päť členov a riadi činnosť združenia medzi Valnými zhromaždeniami. Je volená Valným zhromaždením na 3-ročné funkčné obdobie. Je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu rady.

2. Rada združenia:

– zvoláva Valné zhromaždenia združenia,
– vedie Zoznam členov združenia a v zmysle čl. III. ods. 2 stanov rozhoduje o prijatí nových členov združenia,
– vypracúva plán združenia a predkladá ho Valnému zhromaždeniu na schválenie, určuje zodpovednosť za plnenie úloh,
– spravuje majetok združenia,
– schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku,
– chráni a presadzuje záujmy členov združenia,
– vykonáva ďalšiu činnosť, ktorú vyžaduje efektívne riadenie organizácie.

3. Členovia rady si podľa potreby a možností rozdelia okruhy činností súvisiacich s riadením organizácie. Inak rada sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát do roka. Jej schôdze zvoláva Predseda rady.

VIII. Predseda rady.

1. Predseda rady zastupuje združenie navonok.

2. Je konateľom a zástupcom združenia. Vo vzťahu k verejnosti a záujmovým skupinám združenia môže konať samostatne, dôležité rozhodnutia je však povinný konzultovať s ostatnými členmi rady. Plnením jednotlivých úloh môže poveriť ktoréhokoľvek člena združenia. Každé rozhodnutie Predsedu rady je preskúmateľné a zmeniteľné radou združenia.

IX. Revízor.

1. Revízor je kontrolným orgánom združenia.

2. Plní predovšetkým tieto úlohy:

– kontroluje plnenie uznesení Valného zhromaždenia a činnosť rady. Za týmto účelom má prístup ku všetkým dokladom združenia,
– dohliada na riadny výkon činností v rámci združenia,
– kontroluje hospodárenie združenia,
– je oprávnený požiadať radu o zvolanie Valného zhromaždenia v prípade, ak svojou činnosťou zistí také skutočnosti, ktoré závažne ohrozujú činnosť združenia.

3. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o priznaní finančnej náhrady za výkon tejto funkcie.

X. Hospodárenie združenia.

1. Majetok združenia tvoria:

– členské príspevky,
– dary sponzorov,
– hmotný majetok združenia,
– prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov združenia,
– prostriedky získané z grantov, finančných podpôr a dotácií,
– príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedenými cieľmi združenia.

2. Za hospodárenie a zabezpečenie vedenia účtovníctva zodpovedá rada združenia.

3. O rozdelení finančných prostriedkov rozhodne rada združenia.

4. Hospodár združenia riadne vedie účtovnú agendu, ktorú pravidelne predkladá rade.

5. Raz za rok predkladá rada správu o hospodárení Valnému zhromaždeniu.

6. Ak dôjde k zániku združenia zostávajúci majetok pripadne jeho členom v pomere k členskej základni a vložených finančných prostriedkov (členského).

7. Orgány a všetci členovia sú povinní nakladať s majetkom združenia vždy hospodárne a účelne.

XI. Rozhodovanie.

1. Hlavnými zásadami práce v rámci združenia sú:

a) kolektívne rozhodovanie,
b) osobná zodpovednosť členov združenia.

2. Združenie má právnu subjektivitu podľa zákona č.83/1990.V jeho mene koná rada združenia , ktorú navonok zastupuje predseda združenia, alebo ním poverený iný člen rady.

3. K podpisovaniu dokumentov, písomností a listín združenia sú oprávnení predseda a tajomník v plnom rozsahu samostatne.

XII. Zánik združenia.

1. Združenie môže zaniknúť:

a/ dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným subjektom alebo premenou na inú právnu formu,
b/ právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení

c/ iným zákonným spôsobom.

2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie. Majetkové vyporiadanie vykoná likvidátor určený radou združenia, prípadne likvidátor určený ministerstvom – podľa príslušných zákonov a vnútorného poriadku združenia.

3. Zánik združenia sa oznámi do 15 dní príslušnému ministerstvu.

XIII. Záverečné ustanovenia.

1. Prípravný výbor plní až do zasadnutia podľa odseku jedna tohto článku funkcie rady. Splnomocnenec prípravného výboru až do doby voľby Predsedu rady združenia túto funkciu zastupuje a zastupuje tiež združenie navonok.

2. Tieto stanovy vypracoval prípravný výbor združenia a boli schválené členskou schôdzou 8.12.2014. Akékoľvek zmeny stanov je možné vykonať iba po schválení Valného zhromaždenia.

3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.

V Bratislave – Staré mesto dňa 8.12.2014